نگران بروزرسانی نباش!

تیم پشتیبانی نرم افزار CRMبومرنگ، همواره برای بروز بودن و امنیت بالا از فنی ترین روش ها که مطابق با آخرین تغییرات CRM در سطح بین الملل است استفاده میکند ، ارتقاء و بروزرسانی نرم افزار بصورت نسخه های جدید و کاملا رایگان در نرم افزار پیاده میشود .

مشتریان بومرنگ همیشه از بروزترین ها و جدید ترین ها استفاده میکند .

نگران بروزرسانی نباش!

تیم پشتیبانی نرم افزار CRMبومرنگ، همواره برای بروز بودن و امنیت بالا از فنی ترین روش ها که مطابق با آخرین تغییرات CRM در سطح بین الملل است استفاده میکند ، ارتقاء و بروزرسانی نرم افزار بصورت نسخه های جدید و کاملا رایگان در نرم افزار پیاده میشود .

مشتریان بومرنگ همیشه از بروزترین ها و جدید ترین ها استفاده میکند .